Vedtekter for Lier Båtforening. Versjon 01. 4. mars 2015


Stiftet 1973

Navn og formål

§ 1
Foreningens navn er Lier Båtforening, heretter kalt LB. Foreningen er tilsluttet Norsk Båtforbund, region Øst. Foreningens hjemsted er i Lier Kommune.
§ 2
LB’s formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å:

 • Virke for etableringen av å forestå driften av fritidsbåthavner.
 • Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur.
 • Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern.
 • Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.
 • Samarbeide med så vel andre private organisasjoner, som med offentlige myndigheter, til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

LB’s formål er ikke-økonomisk. Eventuelle overskudd skal avsettes til fremtidig oppfyllelse av LBs formål.

Medlemskap

§ 3
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.
§ 4
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, vimpler, flagg eller ikke følger LBs vedtekter, kan av styret etter gitt varsel ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.


§ 5
Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

Kontingent

§ 6
Kontingenter, avgifter og leie følger kalenderåret. Oversittes betalingsfristen kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.
§ 7
Kontingenter, avgifter, leie og annet fastsettes av årsmøtet.
§ 8
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

Foreningens organer

§ 9
Foreningens administrative organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Komiteer oppnevnt av styret.

§ 10
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel, elektronisk eller skriftlig, til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
§ 11
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 31. januar samme år.
§ 12
Det ordinære årsmøtet skal behandle:

 • Styrets beretning
 • Revidert regnskap
 • Budsjett med fastsettelse av kontingenter, gebyrer og leie
 • Innkomne forslag
 • Foreta valg av:
  • Styreleder. Styreleder velges med særskilt valg for ett år
  • Styre- og vara medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år, dog således at det hvert år er 3 styremedlemmer på valg.
  • Valgkomité på 3 medlemmer, hvorav en leder.
  • To revisorer, hvorav en vararepresentant.
  • Festkomité, med 5 medlemmer, hvorav en leder.

§ 13
Årsmøtet er beslutningsdyktige når det er innkalt overensstemmende med § 11. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å blir valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.
§ 14
LB ledes av et styre bestående av en styreleder og 6 styremedlemmer. Styret har to vara- medlemmer med møterett. Disse innkalles etter behov, med stemmerett ved ordinært medlems forfall.
§15
Styret har administrativ myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap og budsjett. Styret er beslutningsdyktig når styrets leder og minst 3 styremedlemmer er tilstede.
Styreleder og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

Ekstraordinært årsmøte

§ 16
Styret kan, dersom det finner det nødvendig, og skal, når minst ¼ av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen må skje i henhold til § 11.


Diverse

§ 17
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.
§ 18
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i § 12 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.
§ 19
Oppløsning av LB kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av LB. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Etter at LB’s økonomiske forpliktelser er avsluttet skal LB eiendeler og rettigheter overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende allmennyttige formål.
Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til LB’s medlemmer eller andre enkeltpersoner.


Kamelona Design