Avfallsplan for Lier Båtforening i Lier kommuneUtarbeidet første gang

09.12.2014

Sist revidert

10.02.2015

Sist godkjent

 

Er det gjort endringer siden forrige godkjenning?

 Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

 

Denne planen er forankret i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 (FOR-2004-06-01-931) som omhandler levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Alle kommuner har etter forskriften en plikt til å utarbeide en felles avfallsplan for havner innad i egen kommune, både private og kommunale, som hovedsakelig mottar husholdningsavfall (heretter kalt småbåthavner), jf. forurensningsforskriften § 20-6. Det vil fortsatt være den enkelte havneansvarlige som er forpliktet til å følge opp avfallsplanen.

Formålet med avfallsplanen er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall fra småbåter / lystbåter, og å sørge for at avfall fra disse blir levert til mottaksordning i havnene. Planen omfatter avfall som har oppstått om bord i båten. Forskriftens definisjoner for ord og utrykk er brukt i denne planen.

Krav til innhold i avfallsplanene er gitt i forskriftens vedlegg 1. En kortfattet oversikt over aktuelt regelverk er gitt i punkt 7.

 

 

1. Avfallsplanen gjelder for Lier Båtforening

 

I tabellen skal det angis hvilke avfallsfasiliteter som finnes i havnen, antall båtplasser og om havnen er privat eller kommunal.

For at fylkesmannen skal kunne godkjenne avfallsplanen elektronisk, må havneansvarlig ha gitt uttrykkelig samtykke til at godkjenningen kan skje elektronisk. Havneansvarliges samtykke kan uttrykkes ved at de oppgir sin epostadresse til kommunen som fører det inn i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Oversikt over småbåthavnene og mottaksordningene for avfall

Navn på småbåt- havn (Privat/ kommunal)

Navn på havne- ansvarlig

Antall båt- plasser

Gjeste- plasser

Mottak av
rest- avfall

Kilde- sortert avfall1

Mottak av farlig avfall

Kommentar

Har havneansvarlig gitt samtykke til elektronisk godkjenning av planen?

Lier Båtforening,
Privat havn.

Arild Syvertsen

62

0

nei

nei

Ja

Avfall tas med hjem. Farlig
avfall leveres ved
godkjent mottak.

Ja

havnesjef@lierbatforening.com

 

avfallsplan1 Glass, metall, plast, matavfall, papir, EE-avfall

Denne avfallsplanen omfatter en småbåthavn med totalt 62 småbåtplasser i Lier kommune. Privat havn.  Sesongen er i perioden april til oktober.

 

2. Mottaksanlegg

 

Havnen har ingen gjesteanløp, relativt få båter og det genereres en liten mengde avfall fra båtene. Avfallet er av art tilnærmet likt husholdningsavfall. Hver enkelt av båteierne tar med seg mesteparten av avfallet hjem og det blir håndtert sammen med deres husholdningsavfall.
I tillegg har havnen en konteiner for farlig avfall. Denne tømmes en gang i året, eller etter behov om det skulle være behov.

 

Tabell 2: Beskrivelse av mottaksordninger og videre håndtering av avfall for havnen

bilde

3. Kartreferanse (UTM sone 32, WGS 84)

  59.45,02 N
  010.15, 98 E   

4. System for melding om utilstrekkelig mottaksordning for havnen og involvering av berørte parter

 

Brukerene av havnen melder behov for endringer til havneansvarlig: 'havnesjef@lierbatforening.com'

 

5. Gebyrer

Omkostninger for avfallshåndteringen inkluderes i årsavgiften/ havneavgiften.

6. Sammendrag av relevant regelverk

 

Forurensningsforskriften

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20,(FOR-2004-06-01-931) forskrift om mottak av avfall og lasterester i fra skip. Forskriften ble først vedtatt 12. oktober 2003 som en implementering av EUs direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, direktiv 2000/59/EF
27. november 2000, endret ved direktiv 2002/84/EF. Forskriften innebærer blant annet at:
- Alle havner skal ha en avfallsplan som skal utarbeides i samråd med berørte parter,
herunder spesielt brukere av havnen. Planen skal godkjennes av fylkesmannen minst hvert tredje år.
- Havneansvarlige må etablere mottaksordninger i henhold til planen.

- Båtfører må gjøre seg kjent med hvilke avfallsordninger som er i havnen.

- Dersom båtfører mener havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell avfallstype, kan dette innberettes til havneansvarlig som etter nærmere prosedyrer følger opp dette.

Sjøfartsdirektoratet og fylkesmannen er ansvarlig myndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges.

I forskriften er flere relevante begrep definert. Definisjonene er gjengitt her for å sikre at alle berørte parter er gjort kjent med disse.

Definisjoner

1. avfall fra skip: enhver form for avfall, herunder kloakk, og andre rester enn lasterester som oppstår mens et skip er i drift, og som omfattes av vedleggene I (olje), IV (kloakk), V (søppel) og VI (utslipp til luft) til MARPOL 73/78,1 og lasterelatert avfall som definert i retningslinjene for gjennomføringen av
vedlegg V til MARPOL 73/78,
2. lasterester: rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, herunder også restmengder og søl ved lasting/lossing,
3. skip: enhver type sjøgående fartøy som opererer i det marine miljø, inklusive hydrofoilbåter, luftputefartøyer, undervannsfartøyer og flytende innretninger,
4. fritidsbåt: enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som brukes utenfor næringsvirksomhet,
5. havn: et sted eller geografisk område som er utstyrt med innretninger og utstyr som gjør det mulig å motta skip, inkludert fiskefartøy og fritidsfartøy,
6. norsk havn: havn som er undergitt norsk jurisdiksjon, herunder på Svalbard og Jan Mayen,
7. EØS-område: i denne forskriften skal en henvisning til EØS-området også gjelde som en henvisning til Svalbard og Jan Mayen,
8. havneansvarlig: den som driver havnen. Der ingen driver havnen, er eier av havnen å anse som havneansvarlig,
9. mottaksordning: enhver innretning som er egnet til å motta avfall eller lasterester fra skip. Dette inkluderer stasjonære innretninger, så vel som flytende og mobile enheter,
10. rutegående skip: skip som transporterer passasjerer eller last mellom bestemte steder eller bestemte strekninger, til fastsatte tider.

 

Skipsavfallsdirektivet

Direktiv/2000/59/EF (skipsavfallsdirektivet) omhandler mottaksanlegg for skipsavfall i havner, herunder skipets plikt til å levere avfall og til å gi forhåndsvarsel om avfallslevering. Direktivet har som målsetting å beskytte havmiljøet ved å redusere utslipp av skipsavfall og lasterester fra skip, gjennom å bedre tilgangen til og bruken av avfallsmottak. Direktivet gjelder i utgangspunktet for alle skip, uansett størrelse, som benytter havner innenfor EU-området. Tilsvarende gjelder direktivet for alle havner som normalt tar i mot skip som omfattes av direktivet. Skip er i henhold til direktivet definert som ethvert sjøgående/havgående fartøy, og virkeområdet til direktivet er derfor begrenset til havner tilknyttet saltvann.

 

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og havneansvarlige må forholde seg til denne. Forurensningsloven ble endret med virkning fra 1. juli 2004. Etter lovendringen betegnes forbruksavfall fra næringslivet som næringsavfall.


Den som i besitter farlig avfall skal deklarere mengde og type på eget deklarasjonsskjema. Deklareringsplikten gjelder kun for virksomheter. For øvrig gjelder det en plikt for alle til å håndtere avfall forsvarlig.

 

MARPOL

MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip med senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner.

 

Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip

Nedenfor listes opp enkelte lover og forskrifter som også regulerer forhold
vedrørende avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller omtales nærmere:

• Lov om Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) av 16. februar 2007 nr. 9
• Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære
områder av 12. juni 1998, nr. 663
• Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger av 30. mai 2012 nr. 488
• Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931 kap 21 om forbud mot  forbrenning til sjøs
• Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr.1269
• Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip av 8. desember 2009 nr. 1481
• Eventuelle vedtekter for den enkelte havn (må ikke være motstridende med krav i forurensnings- forskriften kap. 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip eller øvrige bestemmelser i lov eller forskrift)

 

Godkjenningsbrev for avfallsplaner i havner for Lier båtforening.pdf

Vedlegg til godkjenning av avfallsplan for Lier Båtforening.pdfKamelona Design