ÅRSMØTEDOKUMENTER


Referat

Årsmøte 2017

Lier Båtforening, 15. februar, 2017. Klubbhuset

Dagsorden:

1. Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Styrets beretning for perioden 16. mars, 2015- 15. feb. 2017
4. Revidert regnskap for sesongen 2016
5. Budsjett for 2017
6. Innkomne forslag.

Møtedeltagere:
Styret:
Tilstede:
Knut Eilert Sørnes, Kenneth Walls, Per Arne Isaksen, Bente Jakobsen, Arild Syvertsen, Dag Zakariassen, Øystein Hagen, Pål Aksel Roum (referent)
Frafall:
Per G. Henriksen

Styret: 8 personer
Medlemmer: 21 personer
Til sammen: 29 personer

Sak 1 Åpning.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Leder, Knut Eilert Sørnes, åpner møtet.

Årsmøtet godkjenner dagsorden.

Sak 2 Valg av møteleder / Referent / Protokoll signerer.
Møteleder: Knut Eilert Sørnes (Leder)
Referent: Pål Roum (Sekretær).
Undertegner protokoll: Per Arne Isaksen og Kenneth Walls.

Sak 3 Styrets beretning for perioden mars 2016 til feb. 2017
Sekretær leste opp årsberetningen.

Årsmøtet godkjenner Årsberetningen.

Sak 4. Revidert regnskap for sesongen 2016
Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2016, dekker perioden 1. januar 2016 til 31.12.2016. Regnskapet var revidert av revisor, jan 2017.
Det ble diskutert om deler av foreningens midler skulle plasseres i fond, eller på høyrentekonto. Årsmøtet var positive til å binde pengene på høyrentekonto i ett år. Dette har ikke kommet som forlag, og rent formelt kan styre vurdere dette.

Årsmøte godkjenner regnskapet 2016.

Sak 5. Budsjett med fastsettelse av priser
Det har kommet opp en sak vedr. strøm inn til båtforeningen. Dagens løsning skal endres, så det kan tilkommer ekstraordinære utgifter til dette i 2017. Styre setter av ca. 50.000,-. i budsjett for dette i 2017. Styret søker å få etablert en best mulig og rimeligst mulig løsning.
Styret foreslår ikke å endre prisene for 2017.

Budsjettet og prisene godkjennes av årsmøte.

Sak 6. Innkommende forslag.
Ingen innkommende forslag.

. Sak 7. Valg
Endringer i styret foreslått av valgkomiteen.
Arild Syvertsen går av som havnesjef og Per Arne Isaksen overtar. Pål Malm kommer inn som bryggesjef for brygge BB.
Egil Nilsen kommer inn som bryggesjef for Brygge N.
Dag Zakariassen går fra å være Varamedlem til å bli bryggesjef for Brygge S. Øystein Hagen går fra Bryggesjefs-rolle til Varamedlem.

Det nye styret ble vedtatt. Styre- oversikten er vedlagt. Gå til styreoversikt HER.

Lier, 15. februar, 2017.

Per Arne Isaksen
Havnesjef

Kenneth Walls
Kasserer

Pål A. Roum
Sekretær (samt referent)
Kamelona Design