Til utskrift:

Årsberetning LB 2018
ÅRSBERETNING FOR LIER BÅTFORENING 2018
Gjelder for perioden: 15. FEBRUAR 2018 til 14. februar 2019MEDLEMMER:
Lier Båtforening har pr 31.12.2018, 120 betalende medlemmer og ett æresmedlem, hvorav 10 medlemmer var nye i 2018.

STYRE- MEDLEMSMØTE MØTER:
Det har vært avholdt 10 styremøter i foreningen i 2018/19.
I forbindelse med flytting av havna, har det vært 25 møter med Eidos og/eller Lier kommune og 7 telefonmøter, i tillegg til diverse korrespondanse.

Styrets medlemmer i 2018 har vært:
Leder Kåre Langeteig Gulhaugen
Havnesjef Per-Arne Isaksen
Kasserer Turid Iversen
Sekretær Kjetil Lien
Bryggesjef Robin Jakobsen
Bryggesjef Dag Zakariassen
Bryggesjef Pål Malm
Vara Bente Jakobsen
Vara Øystein Hagen

BÅTPLASSER:
Båthavna har 61 båtplasser, hvor av 16 plasser + 2 egne var leid ut av foreningen i 2018.
Totalt har vi 57 medlemmer med båtplassrett. 18 plasser er utleid. Vinteropplag er 2018/2019 er 33 båter med felles kranløft + 6 med privat løft/henger = 39 båter i vinteropplag.
Utsett av båter var 27 og 28. april. Opptak fant sted i 2 omganger den 22 og 29. September.

DUGNADSARBEID OG TEKNISKE ANLEGG:
Det har vært avholdt fellesdugnader etter utsett og før opptak. Oppmøtet har vært veldig bra, og alt nødvendig arbeid har blitt gjennomført med påfølgende kaffe og vafler.
Alt i alt anser styret at standarden på foreningens bryggeanlegg er under kontroll. I forbindelse med flytting av bryggene, har foreningen gått til innkjøp av ”ny”, brukt bølgebryter, som blir levert våren 2019.
Flytebryggene flyttes til Terminalbukta før utsett 2019. Se for øvrig status for havnesaken nedenfor.

FORSIKRINGER:
Ansvarsforsikring og øvrige anleggsforsikring for bygninger og utstyr på land er på plass, og ansees tilfredsstillende. Styret har hatt en gjennomgang av foreningens forsikringer for å sikre at de holder mål i henhold til vårt behov. Styret vil vurdere forsikringsavtalen når vi er etablert på ny lokasjon.

ØKONOMI:
Det henvises til gjennomgang av regnskap og budsjett. Årsmøtet vil ta stilling til priser for 2019. Styret presiserer at alle innbetalinger skal foregå via bank.

MILJØUTFORDRINGER/MYNDIGHETER:
Foreningen har også i 2018 fulgt opp fylkesmannens krav om avfallshåndtering og har en løpende avtale med Ragn-Sells AS. Det presiseres at kun avfall som det er mottak for, skal leveres.
Info om avfallshåndtering er hengt opp på klubbhuset.

VELFERD OG FESTLIGHETER:
Festkomiteen har ordnet gode vafler og kaffe ved opptak og utsett. Grillfest ved utsett 28. april ble også denne gang meget hyggelig, med god stemning.

Besøket ved Oslofjordmuseet 20. Mars ble vellykket med 20 deltagere fra foreningen. Veldig fin utstilling med mye interessant båthistorie fra lokalområdet, samt foredrag om båtlivet i Drammensfjorden.

Årets ”Vårtur” gikk til Horten 8-10. juni. 10 båter deltok. Det var omvisning på Karljohansvern, og påfølgende rebusløp. Noen besøkte også marinemuseet i Horten. Turen var meget vellykket.

Høstfest ble arrangert 27. Oktober. Det var 32 deltagere og meget god stemning.

Julemølje i klubbhuset, 15. desember, ble suksess også i år. Godt oppmøte og god stemning. Dette er en flott tradisjon! EN spesiell takk til Anne-Britt.

Nok en gang STOR takk til festkomiteen!

VEIEN VIDERE:
INFORMASJON OM HAVNESAKEN.
Som kjent, er utfylling av Gilhusbukta allerede i gang. Det har derfor hastet med å finne ny lokasjon for havna vår. Det har det siste halvåret vært mange møter med myndigheter, grunneiere og andre involverte for å finne en løsning.

Status pr 15.02.2019 er : Lier Båtforening har inngått intensjonsavtale med Eidos om etablering av midlertidig havn i Terminalbukta. Ordføreren i Lier kommune går aktivt inn for at LBF kan etablere seg der. Kommunens byggesakskontor er også positive.

Trygve Sundt er engasjert av LBF for å utarbeide søknad om midlertidig etablering av båthavn i Terminalbukta. Søknaden er sendt Lier kommune 21.10.2018. Søknaden forventes ferdigbehandlet av Lier kommune i begynnelsen av februar 2019. Når søknaden er godkjent, kan LBF inngå leieavtale med Eidos for arealet på land.
Dispensasjonssøknaden om etablering av båthavn i Terminalbukta, ble enstemmig vedtak av kommunens planutvalg 29. Januar 2019.

Tone Svendsen i Lier Arbeiderparti har stilt spørsmål til ordføreren om hvordan Lier kommune kan bistå LBF i den vanskelige situasjonen som har oppstått der LBF snarest må finne ny lokasjon for havna.
Dette kommer som egen sak på neste kommunestyremøte i mars. Det er viktig for LBF at alle politiske partier blir kjent med vår situasjon og at de er positive til etablering av ny havn i Terminalbukta. Og forhåpentligvis kan kommunen gi oss noe økonomisk eller anleggsmessig bistand.

Foreningen har kjøpt en bølgebryter , lengde 105 meter. Det vil dekke behovet for bølgebryter på ny lokasjon og tilføre ca 20 nye båtplasser.
Ansvarlig for utlegging av bølgebryter og det gamle bryggeanlegget blir Øistein Rød i Arne Rød & Co AS i Sandefjord. ( Firmaet står oppført som ansvarshavende i søknaden).

Lier båtforening har inngått avtale med Drammen sportsfiskere om å samarbeide om å ivareta naturlig vegetasjon i strandsonen i Terminalbukta.

LBF har fått ny leiekontrakt med grunneier på nåværende lokasjon fram til 30.04.2019.
Prosjektgruppa lager framdriftsplan for det praktiske arbeidet med ny havn. Ny leiekontrakt for området i Terminalbukta skal være klar i løpet av februar.

Foreningen forventer at bryggene er moret og landganger ligger klare til utsett våren 2019.
Resterende arbeid med opplagsplasser, parkeringsplasser, klubbhus, strøm og vann må gjennomføres i løpet av sommeren 2019.
LBF vil utarbeide en kostnadsoversikt. Foreningen vil arbeide for å holde kostnadene på et akseptabelt nivå for medlemmene.

Øvrig informasjon
Foreningens nettsider blir oppdatert jevnlig i løpet og vi takker vår nettredaktør for god jobb. Det oppfordres til medlemmene å bruke siden aktivt og gi beskjed til sekretær om forslag til endringer, eller kommunisere informasjon som bør publiseres.
Facebook gruppen: «Lier Båtforenings venner» holdes oppdatert.
Alt i alt tillater styret seg å mene at Lier Båtforening er i godt driv.
Som nevnt tidligere:
Kommunisere med medlemmene er via epost og SMS. Det er hvert enkelt medlems ansvar å sørge for at riktig epostadresse og mobilnummer er registrert. Ev. endringer sendes til sekretær på adressen oppgitt på Lier Båtforenings hjemmeside.

Lier 11.02.2019
Kåre L. Gullaugen
LederKamelona Design