ÅRSBERETNING FOR LIER BÅTFORENING 2017

Gjelder for perioden: 15. mars 2017 til 14. februar 2018MEDLEMMER:

Lier Båtforening har pr 31.12.2017, 115 betalende medlemmer og ett æresmedlem, hvorav 14 medlemmer var nye i 2017.

STYRE- MEDLEMSMØTE MØTER:

Det har vært avholdt 7 styremøter i foreningen i 2017/18. Etter årsmøtet, 14. februar, kl. 19:00, er det satt opp to diskusjonssaker:
1: Årsfest.
2: Oppsigelse av leieforhold (Båthavn)

BÅTPLASSER:

Båthavna har 60 båtplasser, hvor av 12 plasser + 2 egne var leid ut av foreningene i 2017.
5 båtplasser har fått nye brukere og 2 båtplasser har byttet bruker i 2017.
Totalt har vi 57 medlemmer med båtplassrett.
Vinteropplag er 2017/2018 er 33 båter med felles kranløft + 6 med privat løft/henger = 39 båter i vinteropplag.
Utsett av båter var, 23. april.
Opptak fant sted i 2 omganger den 24. september og 8. oktober.

DUGNADSARBEID OG TEKNISKE ANLEGG:

Det har vært avholdt fellesdugnader etter utsett og opptak. Oppmøtet har vært veldig bra, særlig var dugnaden i september preget av virkelyst fra mange medlemmer!

I fbm opprensing i sjøbunn og utfylling av Gilhusbukta har det vært lagt et «teppe» med sand på bunnen under bryggeanlegget, dette har vært med på å redusere oppkom av tjære som tidligere gjorde båtene skitne. Vi har hatt noe utfording med at enkelte områder har blitt noe grunne i fbm utfylling for de mest dyptgående seilbåtene, men dette har løst seg på et vis.

Moringer har vært kontrollert av dykkere som har holdt til i bukta i fbm utfylling, og det har blitt lagt ut 2 ekstra moringer på bølgebryter samt rettet opp retningen. I tillegg har bryggesjefer og andre utbedret bølgebryter som over noen år har blitt mer og mer slitt/skadet. Ytre brygge-element har blitt lastet ned for å komme på samme nivå som resten og dermed unngå vesentlige og ytterligere skader. Det er montert 2 stk gummihjul samt bedre forankring mellom ytre og nest ytre element for å hindre direkte slag og skader. Dette er en midlertidig fix, men var nødvendig for å sikre at brygge-elementene ikke skulle gli fra hver andre.

Videre i løpet av årets vinter har landgang til brygge som går ut mot bølgebryter løsnet fra oppheng, enden av gangbane ut til landgang har blitt dratt av. Landgang er nå sikret og henger i kjetting, men må repareres til våren for å kunne benyttes, noe som må gjøres så raskt is og snø har smeltet.

Alt i alt anser styret at standarden på foreningens bryggeanlegg er under kontroll, og sammen med utbedring av overnevnte vil holde en tilfredsstillende standard iht. vårt behov.

PS! I tillegg til de 39 båtene som ligger i vinteropplag, er det en motorbåt type Terhi 405 hvor vi ikke kjenner til eier. Om noen har tips om eier så ta kontakt med Havnesjef.

FORSIKRINGER:

Ansvarsforsikring og øvrige anleggsforsikring for bygninger og utstyr på land er på plass, og ansees tilfredsstillende. Styret må hvert år ha en gjennomgang av foreningens forsikringer for å sikre at de holder mål i henhold til vårt behov. Styre vil vurdere forsikringsavtalen i månedene som kommer.

ØKONOMI:

Det henvises til gjennomgang av regnskapet. Styret presiserer at alle innbetalinger skal foregå via bank.

MILJØUTFORDRINGER/MYNDIGHETER:

Foreningen har også i 2017 fulgt opp fylkesmannens krav om avfallshåndtering og har en løpende avtale med Ragn-Sells AS. Det presiseres at kun avfall som det er mottak for skal leveres.

Info om avfallshåndtering er hengt opp på klubbhuset. Også i år har det vært eksempler på at annet avfall også har blitt satt her, og det er ikke tillatt!

VELFERD OG FESTLIGHETER:

Festkomiteen har ordnet gode vafler og kaffe ved opptak og utsett. Grillfest ved utsett 23. april ble også denne gang livlig og meget hyggelig seanse. God stemning og høye forventninger til sommeren.

Årets ”Vårtur” til Fantebukta gikk 03-05. juni. Drøye 10 båter fra foreningen lå fortøyd der gjennom helgen og det ble grilling og bål.

Det ble ikke arrangert årsfest i foreningen i år grunne for få påmelde. Det ble sendt ut invitasjon til fest på Engersand, men med bare 12 påmeldte valgte arrangementskomiteen og avlyse festen.

Julemølje i klubbhuset, 16. desember, ble suksess også i år. Godt oppmøte og god stemning. Dette er en flott tradisjon! EN spesiell takk til Anne-Britt. Nok en gang STOR takk til festkomiteen!

VEIEN VIDERE:

Foreningens nettsider blir oppdatert jevnlig i løpet og vi takker vår nettredaktør for god jobb. Det oppfordres til medlemmene å bruke siden aktivt og gi beskjed til sekretær om forslag til endringer, eller kommunisere informasjon som bør publiseres.

Facebook gruppen: «Lier Båtforenings venner» holdes oppdatert.

Alt i alt tillater styret seg å mene at Lier Båtforening er i godt driv.

Som nevnt tidligere: Kommunisere med medlemmene er via epost og SMS. Det er hvert enkelt medlems ansvar å sørge for at riktig epostadresse og mobilnummer er registrert. Ev. endringer sendes til sekretær på adressen oppgitt på Lier Båtforenings hjemmeside.

ENDRING i STYRET

Ny leder:
I desember 2017 medelte daværende leder, Knut Eilert Sørnes at han ønsket å gå av som leder grunnet helsemessige årsaker. På styremøtet 18. januar valgte styret enstemmig at Kåre L. Gulhaugen overtar som konstituert leder.

Lier 28.01.2018
Kåre L. Gullaugen
Leder


Kamelona Design